چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۰۴

بهمن
۱۴۰۱
شمـاره
۱۲۴۶۱

خودستایی و تکبر، وسیله سقوط است
شجاعت گفتن «نمی‌دانم»
هنر متعهد

صفحه ۷