شنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۳

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۵

دی
۱۴۰۰
شمـاره
۱۲۱۷۴

کنار گذاشتن قوه عقلیه در اداره کشور، موجب تباهی و فساد می‌شود

صفحه ۶